Про Федерацію

Головна Про Федерацію Загальна інформація

Учасники

Загальна інформація

 АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ» (УФУ)

Асоціація «Українська федерація убезпечення» зареєстрована 23 грудня 2008 року. Федерація об’єднує  провідні компанії класичного страхового ринку України.

Асоціація створюється з метою сприяння розвитку прозорого класичного убезпечення (страхування) в Україні, недопущення недобросовісної діяльності її Учасників, гарантування високого рівня послуг убезпечення (страхування), що надаються Учасниками Асоціації, а також з метою інтеграції українського та європейського ринків убезпечення (страхування), захисту інтересів Учасників Асоціації.

Інформаційний буклет Української федерації убезпечення щодо діяльності ринку страхування України та учасників інформаційного обміну «Проект розкриття інформації. Моніторинг та аналіз» (ПРІМА) за 2008 – 12 місяців 2012 року. (Формат PDF)

Для досягнення мети Асоціація виконує ряд завдань. Основними завданнями Асоціації є:

   координація діяльності Учасників Асоціації в організації страхового бізнесу;

   представництво інтересів її Учасників перед органами влади та самоврядування, міжнародними організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

  забезпечення прозорості діяльності Учасників Асоціації шляхом оприлюднення страхової та фінансової звітності у спосіб, що дозволяє встановити реальний фінансовий стан компанії за умов неможливості використання цих даних, у спосіб, що не передбачений законодавством, цим статутом та внутрішніми документами асоціації, проти учасників Асоціації та/або конкурентів;

   дотримання вимог законодавства щодо формування та розміщення страхових резервів, платоспроможності та достатності капіталу Учасників Асоціації;

   вироблення правил поведінки учасників страхового ринку та стандартів надання страхових послуг, якими регулюються взаємовідносини між Учасниками Асоціації, а також їх взаємовідносини зі споживачами страхових послуг, в т.ч. щодо здійснення страхових виплат та відшкодувань, та забезпечення контролю за дотриманням таких правил та стандартів згідно з окремим дозволом Антимонопольного комітету України;

   розроблення проектів нормативно-правових актів, сприяння їх прийняттю та впровадженню;

   сприяння добросовісній конкуренції між Учасниками Асоціації;

   затвердження та впровадження правил поведінки учасників страхового ринку й стандартів надання страхових послуг згідно з  окремим дозволом Антимонопольного комітету України;

  здійснення контролю за дотриманням правил поведінки учасників страхового ринку й стандартів надання страхових послуг та застосування санкцій за їх порушення згідно з Положенням про санкції, погодженим в установленому порядку з Антимонопольним комітетом України;

   прийняття та дотримання Учасниками Асоціації Кодексу професійної етики, який регулює взаємовідносини між Учасниками, а також їх взаємовідносини зі споживачами страхових послуг;

   установлення механізму розв'язання спорів між Учасниками Асоціації; забезпечення вирішення спорів, що виникли між Учасниками Асоціації та страхувальниками;

   впровадження положень «Солвенсі 1» та «Солвенсі 2»;

   встановлення зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю;

   сприяння високопрофесійній діяльності Учасників Асоціації, здійснення необхідної консультативної та методичної  підтримки ведення страхового бізнесу;

   організація та проведення конференцій, симпозіумів, семінарів для підвищення професійного рівня спеціалістів Учасників Асоціації, обмін досвідом роботи;

   сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму керівників та працівників Учасників Асоціації;

   забезпечення впровадження Учасникам Асоціації в свою діяльність міжнародних стандартів фінансового обліку і проведення ними міжнародного аудиту;

   сприяння та заохочення Учасників Асоціації до отримання рейтингів за національними та міжнародними рейтинговими стандартами;

   забезпечення надання Учасниками Асоціації взаємодопомоги з метою забезпечення виплат страхових відшкодувань;

   надання кваліфікованої допомоги та підтримки Учасникам Асоціації у питаннях, пов’язаних зі зміною страхового законодавства;

   організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярне розповсюдження результатів цих робіт серед Учасників Асоціації;

   забезпечення Учасників Асоціації необхідною інформацією щодо вагомих змін на ринку страхових послуг,  а також нових як науково-теоретичних, так і методологічних розробок, передового досвіду про ефективні технології  в країні та за її межами, впровадження заходів зниження витрат, іншої технічної інформації;

   ведення переговорів щодо інвестування коштів в діяльність Учасників Асоціації зокрема та Асоціації загалом;

   сприяння встановленню взаєморозуміння між Учасниками Асоціації та іншими учасниками ринку страхових послуг;

   координація спільних досліджень і розробок;

   сприяння у створенні умов для виходу Учасників Асоціації на закордонні ринки страхових послуг.

 Для виконання поставлених завдань Асоціація має право:

   виступати за рішенням Учасників Асоціації та від їх імені перед органами державної влади, суду, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх форми власності та підпорядкування;

   вносити пропозиції щодо розвитку та/або зміни страхового законодавства до органів виконавчої та законодавчої влади;

   аналізувати проекти нормативно-правових актів з питань регулювання страхового ринку;

   висувати ініціативні пропозиції до органів державної влади з питань співпраці при обговоренні політичної тактики в галузі державного регулювання страхової діяльності та, в разі погодження з боку цих органів, брати активну участь в роботі комісій, робочих груп, круглих столів тощо;

   з метою сприяння професійній діяльності та розвитку Учасників Асоціації розробляти та реалізувати пропозиції щодо спільних програм, проектів їх діяльності на страховому ринку;

   провадити на некомерційних засадах та за рішенням Учасників Асоціації діяльність, пов’язану з організацією спільних заходів, що проводяться Учасниками Асоціації;

   проводити маркетингові дослідження та заходи, пов’язані з рекламою та просуванням страхових продуктів та послуг;

   вести діяльність, спрямовану на ознайомлення населення із страховим ринком, страховими продуктами та послугами;

   за рішенням та від імені Учасників Асоціації виступати в засобах масової інформації;

   організовувати проведення навчальних заходів та заходів з підвищення кваліфікації для керівників та працівників Учасників Асоціації;

   формувати систему професійної підготовки своїх учасників, регулярно публікувати інформацію про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

   надавати консультації Учасникам Асоціації з питань правового регулювання підприємницької діяльності на страховому ринку;

   здійснювати розробку та встановлення стандартів Асоціації з підготовки, функціонування страхових продуктів, обслуговування споживачів та врегулювання збитків;

   за рішенням Учасників Асоціації створити Третейський суд для вирішення спорів між Учасниками Асоціації;

   здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України в межах мети своєї діяльності, що визначена цим Статутом;

   розроблювати та встановлювати правила поведінки учасників страхового ринку й стандартів надання страхових послуг за умови отримання окремого дозволу Антимонопольного комітету України;

  встановлювати відповідальність учасників страхового ринку за порушення правил поведінки, стандартів надання страхових послуг та інших обов’язкових правил та норм, встановлених Асоціацією, за умови отримання окремого дозволу Антимонопольного комітету України, а у разі необхідності - дозволів від інших державних органів;

  здійснювати контроль за дотриманням правил поведінки учасників страхового ринку й стандартів надання страхових послуг, та застосовувати санкції за їх порушення або недотримання згідно з окремим дозволом Антимонопольного комітету України, а у разі необхідності, - при наявності дозволів від інших державних органів.

  Асоціація здійснює свою діяльність з обов’язковим дотриманням наступних принципів:

   законності;

   гласності;

   відкритості і прозорості;

   компромісного вирішення питань з урахуванням інтересів всіх Учасників Асоціації;

   довіри та взаємодопомоги у відносинах між Учасниками Асоціації;

   участі Учасників Асоціації у проектах і програмах Асоціації;

   обов’язкового виконання рішень, що приймаються органами управління Асоціації;

   незалежності від державних органів та структур.

  Органами управління та контролю Асоціації є: Загальні збори Членів Асоціації, Президія, Президент, Дирекція, Генеральний директор, заступники Генерального директора, Ревізійна комісія.

  Склад УФУ у 2010 році збільшився майже вдвічі. Активи членів УФУ перевищили 4 млрд. грн., кількість укладених договорів - 450 млн., сума зібраних премій - 3.4 млрд. грн., сума страхових виплат - 1.6 млрд.грн.

  Учасники Федерації – провідні компанії класичного страхового ринку України, а саме: ПАТ НАСК «Оранта», АТ «Страхова компанія «ІНГО», АТ «Страхова компанія «ІНГО Життя», АТ «СК «АRХ», ТДВ «СК «АRХ Лайф», ПрАТ «Європейське туристичне       страхування», ПрАТ «СК «ВУСО», ПрАТ «СК «Європейський страховий альянс», ТДВ «Альянс Україна», ПрАТ «СК «Колоннейд Україна», ПрАТ СК «ТАС», ПрАТ СК «ТАС Лайф», ПрАТ СК «Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп», ПрАТ "СК "Граве       Україна" ПрАТ "СК "Граве Україна Страхування життя", ПрАТ «МЕТЛАЙФ» ПрАТ «СК «Кардіф», ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», ПрАТ "СК "УНІКА Життя", ПрАТ «Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», ПрАТ «СК «Арсенал Страхування»,  СК     «ПРОСТО - страхування», ПрАТ "СК" КД Життя", Представництво «АОН ФІНЛЕНД Оі», Представництво «Вілліс Полска С.А.», ТОВ «БРИТМАРК», «Інститут аналізу ризиків», ТОВ «Універ Капітал», ТОВ «ПРОБАНКЕР».

  Президент УФУ – Перетяжко Андрій Іванович

  В.о. Генерального директора УФУ – Шумаков Євгеній Юрійович

 

  Адреса: 01054, Київ, вул. Олеся Гончара 24, офіс 4